Zložité otázky môžu mať jednoduché riešenia

Problémy klientov riešime so zameraním na podstatu veci a záujem klienta.
Sme silným partnerom pri hľadaní prijateľného východiska z Vašej situácie.
Pomáhame Vám.

Úvod

Martin Pavle s. r. o. je advokátska kancelária zameraná na právne služby podnikateľom a orgánom verejnej správy.
Pre domácich i zahraničných klientov poskytuje komplexné právne služby v slovenskom a anglickom jazyku. Skúsený tím právnikov sa od roku
2007 špecializuje na právne služby z oblasti obchodného práva, nehnuteľností, poskytovania eurofondov a zastupovania v súdnych konaniach.
Pri ochrane záujmov klientov využíva skúsenosti z oblasti domácej i medzinárodnej právnej praxe svojho tímu. Dôraz kladie
na analytický prístup, flexibilitu a spoľahlivosť.

Právne služby

Pomáhame Vášmu podnikaniu.

Našou úlohou je nájsť klientom cestu k riešeniam ich káuz. Právnymi službami vytvárame pridanú hodnotu.
Tento prístup je naše poňatie advokácie.

Náš právny tím

JUDr. Martin Pavle
JUDr. Martin Pavle riadiaci advokát a konateľ
 • Advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore od roku 2007
 • Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na King’s College London
 • Skúsenosti so širokou škálou zmluvnej agendy, Mergers & Acquisitions, greenfield a brownfield investíciami, výstavbou a prenájmami nehnuteľností, právom informačných a komunikačných technológií (IKT), právom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), sporovou agendou
 • Zameranie na nájmy kancelárskych priestorov, negociácie a zmluvnú agendu, právo IKT a EŠIF
Mgr. Ivan Vojtašovič
Mgr. Ivan Vojtašovič spolupracujúci advokát
 • Advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore od roku 2014
 • Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • Skúsenosti so zastupovaním v občianskych a obchodných sporoch a sporoch týkajúcich sa poskytovania eurofondov
 • Zameranie na sporovú agendu, zmluvnú agendu týkajúcu sa oblasti informačných technológií a na korporátne právo
Mgr. Pavol Baláž
Mgr. Pavol Baláž spolupracujúci advokát
 • Advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore od roku 2016
 • Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • Skúsenosti so zastupovaním v občianskych a obchodných sporoch a sporoch týkajúcich sa poskytovania eurofondov
 • Zameranie na sporovú agendu, konkurzné právo a vysporiadanie spoluvlastníctva
JUDr. Alica Fridmanová
JUDr. Alica Fridmanová advokátsky koncipient (senior)
 • Advokátsky koncipient zapísaný v Slovenskej advokátskej komore od roku 2021
 • Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Právnickej fakulte University of Copenhagen, Dánsko
 • Právnická prax v banke
 • Zameranie na obchodné a občianske právo
 • Participuje na právnych službách pre klientov advokátskej kancelárie v civilných sporových konaniach a škále obchodnoprávnej agendy
JUDr. Stela Baraniaková
JUDr. Stela Baraniaková advokátsky koncipient (senior)
 • Advokátsky koncipient zapísaný v Slovenskej advokátskej komore od roku 2022
 • Štúdiu na Paneurópskej vysokej škole – Fakulta práva ukončené 2011
 • Skúsenosti v oblasti zmlúv informačných technológií (IT), M&A a implementácie GDPR. A viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti bankových zmlúv a procesov, pripomienkových konaní v rámci legislatívneho procesu, zastupovaní v konaní pred orgánom dohľadu a sporovej agendy
 • Zameranie na právo IT, verejné obstarávanie a bankové právo
 • Participuje na právnych službách pre klientov advokátskej kancelárie v civilných sporových konaniach a škále obchodnoprávnej agendy
Ing. Monika Mockovčáková
Ing. Monika Mockovčáková office manager
 • Štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
 • Komplexne zabezpečuje riadenie a chod advokátskej kancelárie a spolupracuje s partnerskou spoločnosťou PanGen s.r.o.
 • Poskytuje podporu advokátom a koncipientom najmä v oblasti administratívy
 • Komunikuje s klientami

Skúsenosti

Priemysel a služby
Priemysel a služby
 • Dlhodobý právny servis pre poprednú spoločnosť v oblasti vývoja a implementácie softvérových produktov zameraný najmä na právo duševného vlastníctva
 • Právna pomoc pre zahraničného investora v oblasti elektrotechnického priemyslu od počiatku investície a následne počas prevádzky podniku
 • Dlhodobé právne služby pre významnú slovenskú spoločnosť v oblasti výroby dopravných značiek
 • Komplexné právne služby pre výrobcu v potravinárskom priemysle
 • Poradenstvo a príprava dokumentácie pre poprednú spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
 • Dlhodobý právny servis pre popredného prevádzkovateľa administratívnych centier spojených s poskytovaním súvisiacich kancelárskych služieb
 • Služby pri realizácii investície do bytového komplexu a následná právna podpora pri jeho prevádzke formou nájmu konečným zákazníkom
 • Vypracovanie viacerých komplexných analýz v oblasti hospodárenia s lesmi a výkonu práva poľovníctva pre vlastníka lesných pozemkov
 • Dlhodobé poradenstvo a služby pre poprednú realitnú kanceláriu zameranú na predaj nadštandardných nehnuteľností
 • Komplexné služby pri investičnej výstavbe apartmánového bytového domu v rekreačnom stredisku od prípravy projektu až po odpredaj konečným zákazníkom
 • Komplexné právne poradenstvo pri vybudovaní, prevádzkovaní a odpredaji investorovi areálu voľného času a golfového ihriska
Verejná správa
Verejná správa
 • Zastupovanie ústredného orgánu štátnej správy v širokom spektre súdnych sporov zameraných na poskytovanie finančných prostriedkov z Európskej únie
 • Služby orgánu štátnej správy v oblasti prípravy zmluvnej agendy týkajúcej sa jadrového dozoru
 • Príprava zmluvnej agendy pri realizácii celonárodného IT projektu
 • Služby ústrednému orgánu štátnej správy pri uplatňovaní práv z nevýhodných kontraktov vzniknutých v dôsledku nesprávneho použitia postupov verejného obstarávania

Kontakt

Martin Pavle s. r. o. | Pribinova 4 | 811 09 Bratislava | tel +421 2 3231 0525, +421 2 3231 0501

IČO 36 860 450 | IČ DPH SK 2022702858 | Zápis v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5525